O firmie

 

 

Dane podstawowe:

Gliwicki Zakład Usług Górniczych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP: 631-22-22-334
REGON: 276454514
KRS (RHB): 0000030966

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Kościuszki 15
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Skład Zarządu Spółki:

Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Zarządzania Zasobami – Agnieszka Bożyczko

 

RADA NADZORCZA

Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp.  z o.o.

z siedzibą w Gliwicach, ulica Jasna 31B

 

na podstawie art. 19a, w związku z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i niektórych uprawnień pracowników (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 981 z późn. zm.),

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

                            Prezesa Zarządu Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać osobiście w siedzibie Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. w Gliwicach (44-122), ul. Jasna 31B w Biurze Obsługi Zarządu w dniach roboczych w godz. od 730 do 1500, w terminie do 23.10.2017 r., od dnia ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanego zgodnie
  z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu
  w niektórych spółkach handlowych (t.j. z 2003 r., Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) lub przesłać pocztą w tym samym terminie na wskazany powyżej adres Spółki,
  w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ przed dniem 24.10.2017 roku”.

 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom:
  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej pięcioletni staż pracy,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

 

 1. Zgłoszenie musi zawierać:
  • życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny,
  • oryginały, odpisy lub potwierdzone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy kandydata; w przypadku potwierdzenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia
   z dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
  • oświadczenia kandydata o:
   • o ukończeniu studiów wyższych,
   • o co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
   • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
   • o niekaralności kandydata za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o nie toczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
   • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Radę Nadzorczą Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
    (t. j. z 2016 r., poz. 922)”,
  • informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, telefon).
   Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

 1. Kandydaci mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce na stronie internetowej Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o (www.gzug.pl).
  Informacje dotyczące aktualnej struktury organizacyjnej i bieżących wyników ekonomiczno-finansowych, kandydaci mogą uzyskać w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Zarządu  w dniach roboczych w godz. od 730 do 1430.
 2. Udostępnienie materiałów informacyjnych nastąpi po uprzednim złożeniu przez kandydata oświadczenia o zachowaniu poufności.
 3. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 24.10.2017 r., o godzinie 16.00
 4. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszenia te mogą zostać odebrane osobiście przez zainteresowanych w siedzibie Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
 5. Kandydaci o dopuszczeniu do rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której zostanie dokonana ocena kandydata, zostaną poinformowani osobiście w dniu 24.10.2017 r. o godzinie 16.30 w siedzibie Spółki.
 6. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu, spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w dniu 24.10.2017 roku od godziny 16.30 w kolejności alfabetycznej.
 7. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:
  • wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • znajomości zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
  • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka Zarządu w Spółce.
 1. Ocenie Rady Nadzorczej podlegać będzie również wiedza i doświadczenie
  w dziedzinach związanych ze stanowiskiem, na które kandydat dokonał zgłoszenia.
 2. Jeżeli o stanowisko członka Zarządu ubiegać się będzie kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza dokona oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.
 3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 4. O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni bezpośrednio po jego zakończeniu za pośrednictwem poczty.